sektioner.png
 
sektionerna tillsammans.jpg
 

 Som student kan du välja att sitta på en styrelsepost i en sektionsstyrelse. Varje sektion har olika poster i sin styrelse och väljer in styrelsen en gång per år. Efter att man blivit invald sitter man på den posten i ett år och är ansvarig för det området.

 

 

Sektionsstyrelsens poster

 
 
 

Sektionsordförande

Är den som leder styrelsens arbete framåt och representerar sektionen utåt. Det är ordföranden som ska se till att det arbete som ålagts styrelsen utförs samt att denne ska tänka i ett längre perspektiv och se till den rent visionära sidan av styrelsens arbete.

Kort kan man sammanfatta ordförandens ansvar till att:

 • Leda sektionsstyrelsens arbete

 • Medverka i ordförandeutskottets möten

 • Representera sektionen i de sammanhang där det behövs

 
 
 

Vice Sektionsordförande

Är förvaltningsansvarig samt bär det ekonomiska ansvaret inom styrelsen. Denne ska se till att sektionens pengar används på avsett vis och förvalta övriga sektionstillbehörigheter på det sätt som bäst gagnar sektionens medlemmar. I de fall som hjälp behövs i dessa frågor kan vice sektionsordförande vända sig till kårstyrelsens ekonomiska koordinator, alternativt lyfta problematiken i förvaltningsutskottet. Denne företräder även sektionsstyrelsen i sektionsordförandens ställe.

Kort kan man sammanfatta vice ordförandes ansvar till att:

 • Förvalta sektionens pengar

 • Utvärdera disponeringen av sektionens tillgångar

 • Medverka i förvaltningsutskottets möten

 
 
 

Utbildningsbevakare

Är den som ser till att de regler som gäller utbildningens utformning följs samt tar emot studentärenden från studenter inom utbildningsområdet. Personen ska själv i största möjliga mån lösa problem som ligger under styrdokument “Studenternas rättigheter och skyldigheter” men kan alltid söka hjälp hos kårstyrelsens utbildningsansvariga.

Kort kan man sammanfatta utbildningsbevakarens ansvar till att:

 • Ta emot och lösa studentärenden som täcks av “Studenters rättigheter och skyldigheter”

 • Ta emot och vidarebefordra studentärenden som personen själv inte kan lösa till utbildningsutvecklaren

 • Medverka i utbildningsutskottets möten

 
 
 

Studiesocialt ansvarig

Är ansvarig för att något kul finns att göra för sektionens medlemmar, så som t.ex. event eller sittningar. Det är även den som är ansvarig för att studiemiljön utvärderas och att alla behandlas lika oavsett kön, etnicitet, religion etc.

Kort kan man sammanfatta den studiesocialt ansvariges ansvar till att:

 • Se till att det finns roliga event/sittningar för sektionens medlemmar

 • Medverka på Studiemiljökommitténs möten

 • Medverka i studiesociala utskottets möten

 
 
 

Arbetsmarknadsansvarig

Är den som ser till att medlemmar i sektionen får kontakt med arbetsmarknaden och framtida arbetsgivare. Detta kan göras t.ex. genom anordnandet av företagskvällar, föreläsningar eller andra aktiviteter.

Kort kan man sammanfatta den arbetsmarknadsansvariges ansvar till att:

 • Se till att sektionens medlemmar får kontakt med intressenter inom näringslivet

 • Medverka i arbetsmarknadsgruppen

 • Anordna roliga/spännande/intressanta möten mellan medlemmar och arbetsmarknaden

 
 
 

Informationsansvarig

Är den som informerar sektionens medlemmar om inte bara vad som händer utan även när det händer. Detta kan göras via t.ex. affischering, informationsmejl eller sociala nätverk. Informationsansvarige håller nära kontakt med Luleå Studentkårs Kommunikationsansvarig för att försäkra att alla parter är väl underrättade om allt som pågår inom kåren.

Kort kan man sammanfatta den informationsansvariges ansvar till att:

 • Medverka i informationsutskottet

 • Underrätta och informera sektionens medlemmar om vad som händer och när det händer

 • Ansvara för sektionens IT resurser

 
 
 

Vill du sitta med i en sektionsstyrelse? Kontakta den sektionen du är intresserad av!